CrownCare transportförsäkring

Sinnesfrid har aldrig varit lättare att ordna
Trots att vi vidtar åtgärder för att skydda dina ägodelar i specialtillverkat förpackningsmaterial är det viktigt att förstå att det fortfarande finns risker. Därför erbjuder vi en omfattande transportförsäkring som täcker full återanskaffningskostnad utifrån en ”allrisk”.

CrownCare transportförsäkring

Troligen har du inget skydd i din nuvarande lösöresförsäkring som gäller mot riskerna förknippade med internationell frakt. CrownCare transportförsäkring är utformad för att ge det skydd du behöver mot riskerna förknippade med internationell frakt på väg, järnväg, till havs eller med flyg. CrownCare transportförsäkring garanteras av AXA Corporate Solutions Marine, som är världsledande leverantör av denna försäkringstyp. Försäkringen erbjuder full täckning för återanskaffningskostnad utifrån en dörr-till-dörr-baserad allrisk.

Varför köpa CrownCare transportförsäkring?

Crowns personal och tjänstepartners är omsorgsfulla och professionella i sina metoder för att minimera risken att din frakt går förlorad eller skadas. Det är dock viktigt att förstå att det fortfarande finns risker under transport. Därför rekommenderar vi att du skyddar din frakt med en CrownCare transportförsäkring.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen erbjuder ”allrisk”-skydd från dörr-till-dörr. Den omfattar delvis förlorad eller skadad frakt och omfattar även skador på grund av uppror, krig eller terrorism till havs, i luften samt sönderslaget gods om detta skulle inträffa. Den täcker även skador åsamkade när tillhörigheterna är i tillfällig magasinering antingen i ursprungs- eller destinationsmagasinet. Magasinerat lösöre omfattas i upp till 60 dagar av försäkringen utan ytterligare kostnader. Tilläggsförsäkring finns till nominell månadskostnad om lösöret magasineras i över 60 dagar. Observera att försäkringsskyddet inte kan förlängas om frakten finns i självmagasinering.

Tilläggsskydd

Försäkringen täcker de flesta risker förknippade med transport, men extra skydd för följande risker kan tecknas mot en liten tilläggspremie.

Mögel- och mjöldaggsskydd

Standardförsäkringen täcker inte skador på tillhörigheter orsakade av atmosfäriska förhållanden (till exempel fukt), som kan leda till mögel eller mjöldagg, under transport. Köp av detta försäkringsskydd utökar grundläggande försäkring till att inkludera mögel- eller mjöldaggsbaserad skada. Alternativet finns endast om lösöret har packats professionellt. Ersättningen är begränsad 75 % av fraktens försäkringsvärde.

Skydd för par och set

När ett föremål som tillhör ett par eller ett set skadas täcker försäkringen endast ersättning eller reparation av föremålet som har gått förlorat eller skadats. Den täcker inte värdeminskning som uppstår till följd av en skadad/förlorad del eller eventuell kostnad för att ersätta hela setet.
Exempel: Ett möbelset på tre delar som består av en soffa och två stolar finns i frakten. En stol skadas och behöver kläs om. Betalningen görs endast för kostnaden att reparera det skadade föremålet utan hänsyn till eventuell värdeminskning för setet.
Försäkringsskyddet för par och set tar hänsyn till vikten av det förlorade eller skadade föremålet i setet.

Skydd för elektronisk eller mekanisk störning

Det kan ibland hända att ett elektroniskt eller mekaniskt föremål inte fungerar när det ankommer till destinationen. Finns det inga tydliga spår av skada på utsidan av föremålet eller på fraktcontainern omfattas detta inte av standardförsäkringen. Situationen uppstår oftast med datorutrustning, stereosystem eller andra enheter där invecklade komponenter eller kretsar påverkas av den konstanta rörelsen vid internationell frakt.

Genom att köpa försäkringsskydd för elektronisk och mekanisk störning utökar man standardförsäkringen till att inkludera föremål utan synlig skada. Föremål måste vara professionellt packade och inte äldre än sex år. Packningsteamet måste också kontrollera att föremålet eller föremålen fungerar vid tidpunkten för packning.

Hur tecknar jag försäkringsskyddet?

Tala med din Crown-konsult om transportförsäkring. Konsulten ger dig anmälningsblanketten för CrownCare transportförsäkring att fylla i och skriva under.

Hur vet jag hur mycket skydd jag behöver?

Det finns två standardalternativ att välja mellan:

✔ Du kan ge en fullständig och detaljerad förteckning av lösöret och värdera det till ersättningskostnaden vid destinationsmålet. Du kan använda utrymmet på blanketten eller, om det inte räcker till, skriva ihop en egen detaljerad förteckning och bifoga till din undertecknade anmälan. Värdet på frakt kan variera mycket, men en vägledning är ett minimum på 10 US dollar per pund eller 2 475 US dollar per kubikmeter. En Crown-konsult hjälper dig att bestämma en lämplig värdering av din frakt. Observera att eventuellt lösöre som inte har uppgetts inte täcks av försäkringen.

✔ Alternativt kan du värdera frakten med en klumpsumma. Ersättningsvärdet för klumpsumman får inte vara lägre än 12 US dollar per pund eller 2 750 US dollar per kubikmeter av fraktens vikt eller volym. Plus en förteckning med återanskaffningsvärdet för varje föremål med ett värde på 1 500 US dollar eller mer. Kontakta din Crown-konsult för att få hjälp att värdera din frakt med en klumpsumma.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Om du lägger märke till något problem vid leveransen som täcks av CrownCare transportförsäkring ska du meddela din Crown-konsult omedelbart för att fylla i en skadeanmälan och få anvisningar om hur du får ersättning för skadan.